Menu
CATEGORY

ระบบสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
กดที่เบอร์สามารถโทรออกได้เลยค่ะ
>>>ครอบครัว ยูเนียนเซอร์กิต

นายศรีศักดิ์ ตนะทิพย์
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อ 
โทร.081-9095842
E-mail: sri_tana@hotmail.com
หัวหน้าฝ่ายขาย

นายศักดิ์พันธ์ จอกลอย

ติดต่อ

โทร.
หัวหน้าฝ่ายขาย

นายสิทธิชัย ถาวรธีรชัย

ติดต่อ

โทร.
หัวหน้าฝ่ายขาย

นายนิพนธ์ อินต๊ะสอน
หัวหน้าฝ่ายขาย

นายภูวนัย ถาวรธีรชัย 

ติดต่อ

โทร.
หัวหน้าฝ่ายขาย

นายสาคร ตนะทิพย์

ติดต่อ

โทร.
หัวหน้าฝ่ายขาย

นายพลกรณ์ ยอดแปลง

>>>ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

นายธีระพนธ์ ผ่องแผ้ว

ติดต่อ

โทร.

ช่างไฟฟ้า

นายชัยุต เขียว พิมพา
ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

นายประกิจ สอนสอาด

ช่างไฟฟ้า

นายอมร สุดสงวน

ติดต่อ

โทร.
ช่างไฟฟ้า

นายสุทธิชัย ราญตวน

>>>ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าฝ่ายงานขาย
พนักงานขาย

นายธีระ ชินโธ
พนักงานขาย

นายสำราญ บัวจันทร์

ติดต่อ

โทร.
พนักงานขาย

นายทนงศักดิ์ ยะถา 

ติดต่อ

โทร.081-7969366
พนักงานขาย

นายกล้าณรงค์ พะมิตร

สัมผัส

โทร. 
พนักงานขาย

นายนวพล ชินโท

ติดต่อ

โทร.
พนักงานขาย

นายสมพงษ์  ต๊ะชา
พนักงานขาย

นายปริวัส ยันตระบุตร

ติดต่อ


พนักงานขาย

นายพนม หอมดอก

ติดต่อ

โทร.
พนักงานขาย

นายกิมพล แดงหา

ติดต่อ

โทร.087-3119702, 087-0181865
พนักงานขาย

นายศูภกิจ จำปา

ติดต่อ

โทร.
พนักงานขาย

นายภูวนาท ถาวรธีระชัย

โทร

พนักงานขาย

นายนิรันดร์ ขำน้ำคู้

ติดต่อ

โทร
พนักงานขาย

นายศุภชัย พกาโสภณ

โทร
พนักงานขาย

นายประจักร  กรรมหะกิจ
พนักงานขาย

นายวีระชัย ปัญญาใจ
พนักงานขาย

นายศราวุฒิ  พัฒนะธีระกุล
พนักงานขาย

นายไพวัลย์ กัมหกิจ
พนักงานขาย

นายอนุพงษ์ ด่านกำมา

พนักงานขาย

นายกิตติธร อินธรรม
พนักงานขาย

นายกิตติศัพท์ เชื้ออุรา
พนักงานขาย

นายวรวุฒิ  แม้นศิริ
พนักงานขาย

นายอภิเชษฐ์ สุขเกษม
พนักงานขาย

นายเกษม  จอกลอย
เว็บสำเร็จรูป
×